Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Chemia Budowlana

Fizykochemia ciała stałego
Semestr I (2°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Jarosław Chojnacki.

Wykład

Program

Program przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia fizykochemii ciała stałego:

 1. Wstęp. Uporządkowanie bliskiego i dalekiego zasięgu. Energetyka wiązania atomów w kryształy molekularne i jonowe
 2. Funkcje termodynamiczne kryształu
 3. Drgania w krysztale. Fonony. Model Drudego metalu
 4. Podstawy modelu pasmowego ciał stałych. Strefy Brillouina
 5. Kryształy rzeczywiste. Defekty strukturalne. Chemia defektów
 6. Zarys teorii dyfuzji w ciałach stalych. Zjawisko Kirkendalla, metoda Boltzmanna-Matano
 7. Metody dyfrakcyjne i NMR w badaniach ciała stałego
 8. Struktury specjalne z podstrukturami 1D i 2D
 9. Zwilżanie powierzchni i superhydrofobowość. Metody preparatywne w badaniach reaktywności ciał stałych
 10. Właściwosci magnetyczne i dielektryczne
 11. Elektrochemia przewodników jonowych i elektronowo-jonowych
 12. Zjawisko elektrochromowe. Elektrolity stałe
 13. Zarys teorii krystalizacji. Otrzymywanie kryształów
 14. Reakcje w ciele stałym. Podstawowe zależności kinetyczne i topologia tworzonych produktów

Ćwiczenia

Program

Program przedmiotu obejmuje ćwiczenia rachunkowe i szczegółowe wyprowadzenia wzorów ilustrujące zagadnienia przedstawiane w trakcie wykładu oraz serię prezentacji przygotowanych przez studentów.

Na zaliczenie składają się punkty z dwóch kolokwiów w czasie semestru, punkty z oceny prac domowych oraz za prezentację. Szczegóły podane zostaną na zajęciach.