Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Chemia Budowlana

Techniki prezentacji
Semestr III (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska.

Wykład

Program

 • Informacje wstępne: potrzeba kształcenia umiejętności w zakresie technik prezentacji - formy i rodzaje prezentacji.
 • Rodzaje i elementy prezentacji mówionych. Analiza relacji prelegent - audytorium; skuteczność różnych środków przekazu. Przygotowanie prezentacji mówionej. Rola obrazu w przekazywaniu informacji. Konstruowanie pomocy wizualnych. Zasady wygłaszania prezentacji. Znaczenie zadawanych pytań i ocena prezentacji.
 • Proces tworzenia i formatowania dokumentów na przykładzie plakatu naukowego, streszczenia i artykułu. Organizacja dokumentu i jego podstawowych części. Elementy graficzne: tabele, wykresy - zasady tworzenia. Odwołania do literatury.

Literatura

 • B. Lundén, L. Rosell, Techniki prezentacji, BL Info Polska, Gdańsk, 2003.

oraz uzupełniająco:

 • D. L. Adamy, Preparing and Delivering Effective Technical Presentations, Artech House Publishers, Boston - London, 2001.
 • E. R. Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, Cheschire, 2001.
 • D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995.
 • M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk, 2001.
 • G. Łasiński, Sztuka Prezentacji, eMPi2, Poznań, 2000.
 • P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie, ... , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.
 • J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz, 2000.

Seminaria

Program

 • Pierwszy tydzień zajęć: zajęcia organizacyjne dla obu grup (1 h)
 • 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tydzień zajęć: zajęcia dla grupy pierwszej (14 godzin)
 • 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 tydzień zajęć: zajęcia dla grupy drugiej (14 godzin)

Zaliczenie

Aby zaliczyć przedmiot wymagana jest obecność na zajęciach (lista obecności). Studenci z liczbą nieobecności powyżej dwóch będą nieklasyfikowani. Ponadto w trakcie semestru student musi wygłosić referat oraz przedstawić poster w ustalonym na zajęciach organizacyjnych terminie.

Po wygłoszeniu prezentacji student przekazuje prowadzącemu prezentację i poster w formie elektronicznej do archiwizacji. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało obniżeniem oceny.

Po spełnieniu powyższych wymagań ocena będzie ustalana na podstawie jakości wygłoszonej prezentacji i przygotowanego posteru. W szczególności oceniane będą:

 • Zachowanie czasu prezentacji (nie mniej niż 25 min. i nie więcej niż 30 min.)
 • Wartość merytoryczna (zainteresowanie tematem, nowe informacje)
 • Kontakt ze słuchaczami (gestykulacja, zadawanie pytań, rekwizyty)
 • Wygląd oraz postawa podczas prezentacji (schludny strój, staranne wysławianie)
 • Estetyka wykonania prezentacji i posteru (odpowiednio dobrane tło, grafika, rozmiar tekstu, brak błędów ortograficznych, interpunkcyjnych oraz typograficznych)
 • Dyskusja (zachęcenie słuchaczy do zadawania pytań i umiejętność odpowiedzi na nie)

Tematyka seminarium

Studenci powinni wybrać lub zaproponować temat zgodny z ich zainteresowaniami. Przykładowe tematy:

 • Pompy ciepła.
 • Dom samowystarczalny.
 • Budownictwo pasywne.
 • Nowoczesne materiały budowlane.
 • Azbest i radon – zmora budownictwa.
 • Pigmenty do farb.
 • Tradycyjne materiały budowlane: od drewna do gazobetonu.
 • Rodzaje i zastosowanie szkieł w budownictwie.
 • Budownictwo modułowe.
 • Zapobieganie przesuszeniu oraz zawilgoceniu pomieszczeń.
 • Budownictwo na wodzie i pod wodą.
 • Odnawialne źródła energii.
 • Glazura i terakota.
 • Materiały naturalne w budownictwie.

Materiały i literatura