Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Technologia Chemiczna

Techniki laboratoryjne
Semestr II (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies.

Laboratorium

Program

Zajęcia z Technik laboratoryjnych odbywają się w trzech Katedrach – po 5 spotkań w każdej:

Katedra Chemii Organicznej

Godziny zajęć należy ustalić z osobą odpowiedzialną za zajęcia organizowane w KChO.

Program laboratoriów i zasady punktacji części realizowanej w KChO zostaną omówione w trakcie zajęć organizacyjnych.

Katedra Chemii Fizycznej

Godziny zajęć należy ustalić z osobą odpowiedzialną za zajęcia organizowane w KChF.

Program laboratoriów i zasady punktacji części realizowanej w KChF znajdują się w materiłach.

Katedra Chemii Nieorganicznej

Zajęcia w pracowni KChN odbywają się w trakcie ostatnich 5 tygodni semestru wg planu zajęć dostarczanego przez dziekanat.

Program laboratoriów realizowanych w KChN omówiony jest w skrypcie (patrz materiały). Każde z czterech ćwiczeń składa się z części teoretycznej (wejściówka, 10 pkt.) oraz praktycznej (wykonanie ćwiczenia i sporządzenie sprawozdania, 15 pkt.). Łącznie można zdobyć 4 × (10 + 15) = 100 pkt.

Zaliczenie

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Techniki laboratoryjne należy zdobyć 60% punktów w każdej z trzech Katedr. Końcowa ocena zostanie obliczona na podstawie średniej arytmetycznej z tych trzech wyników zgodnie z poniższą tabelą:

Średni wynik
(KChO + KChF + KChN)/3
Ocena
92% — 100% 5,0
84% — 91% 4,5
76% — 83% 4,0
68% — 75% 3,5
60% — 67% 3,0

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia będą miały możliwość napisania kolokwium z niezaliczonej części w trakcie sesji podstawowej (czerwiec), a w przypadku niepowodzenia również w sesji poprawkowej (wrzesień).

Materiały

Literatura

  • N. Bellen, A. Gutorska: Poradnik laboranta chemika, WNT 1985.
  • J. Prejzner: Chemia nieorganiczna. Laboratorium, Wydawnictwo PG 2004.
  • D. Witt, K. Dzierzbicka, J. Rachoń: Syntezy i transformacje związków organicznych, Wydawnictwo PG 2007.
  • A. I. Vogel: Preparatyka Organiczna, WNT 2006.
  • B. Bochwica (tłum.): Preparatyka Organiczna, PWN 1971.