Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Technologie Ochrony Środowiska

Chemia i technologia materiałów proekologicznych
Semestr I (2°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Stanisław Konieczny.

Wykład

Program

  • Prośrodowiskowe kryteria doboru materiałów: paradygmat głębokiej ekologii, materiały proekologiczne – cykl życia, trwałość użytkowa, kryteria surowcowe, produkcyjne i utylizacji odpadów, materiały biodegradowalne, fotodegradowalne oraz o przedłużonym okresie użytkowania.
  • Chemiczne i ekologiczne uwarunkowania produkcji i unikalnych właściwości wybranych materiałów makrocząsteczkowych (Kevlar, Gore-Tex, włókna węglowe i inne).
  • Polimery nieorganiczne – prośrodowiskowa alternatywa dla tworzyw organicznych? Polifosfazeny, silikony, polisilany, poliazotek siarki – współzależność struktury chemicznej i właściwości aplikacyjnych, modyfikowanie i aktywowanie struktur polimerowych, immobilizacja centrów aktywnych, biodegradowalność, zastosowania biomedyczne.
  • Molekularne materiały high-tech: dendrymery, fullereny, rotaksany, metale organiczne – otrzymywanie, struktura i perspektywy zastosowań.
  • Materiały ceramiczne nowej generacji. Otrzymywanie (preceramiczne polimery, metoda zol-żel, materiały supertwarde) i specyficzne aplikacje.
  • Proekologiczne aspekty strukturalnych i międzyfazowych oddziaływań między składnikami materiałów kompozytowych i hybrydowych (silanowe i tytanianowe promotory adhezji).
  • Technologia cienkich warstw (transport chemiczny, PVD, CVD, epitaksja, techniki nakładania plazmowego). Zastosowania w elektronice, medycynie, ochronie przed korozją, w fotoogniwach i ogniwach paliwowych.
  • Nowe materiały dla zielonej technologii – ciecze jonowe, ciecze nadkrytyczne, substytuty freonów, media chłodzące w energetyce.
  • Paliwo przyszłości – technologia wodoru.

Laboratorium

Brak dostępnych informacji.

Seminaria

Referaty opracowane przez studentów (patrz tematyka wykładu).