Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Test z analizy kationów

Pytanie 1. Wskaż reakcję utlenienia-redukcji
Pytanie 2. W roztworze kwasu octowego nie roztworzy się
Pytanie 3. Jony kobaltu wykrywa się poprzez ekstrakcję niebieskiego Co(SCN)42- do warstwy organicznej. W obecności jonów Fe3+ należy dodać dodatkowo:
Pytanie 4. W roztworze kwasu azotowego(V) rozpuszczalny jest
Pytanie 5. Do mieszaniny amoniakalnego roztworu jonów miedzi i kadmu dodaje się cyjanków aby:
Pytanie 6. Solami, które zwykle są rozpuszczalne w wodzie są:
Pytanie 7. Który spośród dostępnych na pracowni odczynników roztworzy Zn(OH)2 lecz nie roztworzy Fe(OH)3
Pytanie 8. Na mieszaninę, otrzymaną z trakcie analizy III grupy kationów, w której mogły znajdować się jony CrO42-, [Al(OH)4]- oraz [Zn(OH)4]2-, podziałano roztworem kwasu octowego oraz chlorku baru. Nie wydzielił się żaden osad. Którego jonu nie było w próbce z której otrzymano podaną mieszaninę?
Pytanie 9. Który z odczynników roztworzy zarówno Zn(OH)2 jak i Cr(OH)3, lecz nie roztworzy Ni(OH)2
Pytanie 10. Jakie jony są nieobecne, jeżeli amoniak wprowadzony w nadmiarze do roztworu kationów III grupy nie wytąca osadu?